Povinně zveřejňované informace

 1.  Oficiální název:
        Obec Boršice u Blatnice


2.  Důvod a způsob založení: 
     Obec Boršice u Blatnice je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České
     republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
     předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje
     v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 
  
3.  Organizační struktura:
     Obec Boršice u Blatnice má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.
     Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní. 


4.  Kontaktní spojení:
     Obecní úřad Boršice u Blatnice
     687 63  Boršice u Blatnice 157 

     telefon:  + 420 572 582 712


     ID datové schránky:  2eebfdr
     Elektronická podatelna: borsice.blatnice@seznam.cz

     Další elektronické adresy povinného subjektu:
     - borsice.blatnice@tiscali.cz 
     - starosta.borsice.blatnice@seznam.cz
 
     Úřední hodiny:
     Pondělí     7.00 - 12.00    13.00 - 17.00
     Úterý       7.00 - 13.00
     Středa      7.00 - 12.00    13.00 - 17.00
     Čtvrtek     6.30 - 12.00    13.00 - 16.00
     Pátek       7.00 - 13.00

 

5.  Případné platby můžete poukázat:
     Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
     číslo účtu: 9320721/0100 
     banka:  Komerční banka
 

6.  IČ:
     Identifikační číslo organizace:  00290815

7.  DIČ:

     Obec Boršice u Blatnice není plátcem daně z přidané hodnoty

8.  Rozpočet:


9.  Žádosti o informace:


    Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
    Obecní úřad Boršice u Blatnice je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
    k informacím,    povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, 
    pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
 
    Informace se poskytují jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Žadatelem o informaci 
    může být každá fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace je podána
    dnem,kdy byla na obecní úřad doručena.

    Žádost o informace lze podat těmito způsoby:

    • telefonicky – u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje,
      pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí)
    • ústně – osobně
    • písemně na adresu Obecní úřad, Boršice u Blatnice 157, 687 63 Boršice u Blatnice, 
       (rozumí se též faxem, elektronicky na borsice.blatnice@seznam.cz nebo
       prostřednictvím datové schránky) 
    • emailem 
    • elektronickým podáním 
 
    Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen 
    s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je potřeba podat žádost písemně. 
    U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí 
    (přesná adresa příjemce a odesílatele). 
    Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží.

    Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:
    • utajovaných skutečností
    • obchodního tajemství  
    • důvěrnosti majetkových poměrů
    • duševního vlastnictví

    Povinný subjekt může omezit poskytnutí u:

    • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
    • informace dosud nerozhodnuté
    Povinný subjekt informaci neposkytne pokud:
    • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá
    • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných 
      obdobích
    • by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví

    Žádost o informace je možno podat v podatelně Obecního úřadu Boršice u Blatnice, 
    tam vás pak mohou odkázat přímo na pověřené pracovníky úřadu, též je možno požádat 
    v případech, kdy se obracíme přímo na starostu, či vedení obce, pověřené pracovníky
    sekretariátu starosty. právo na informace je zakotveno v Listině základních práv 
    a svobod,v článku 17 Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a 
    orgány územní samosprávy stanoví  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
    k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

    • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. 
    • Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace. 
    • Obecní úřad Boršice u Blatnice je povinen poskytovat informace vztahující se 
      k jeho oblasti působnosti.


10. Příjem žádostí a dalších podání:
      Povinnosti a postup při vyřizování žádosti o poskytování informací:
      ústní a písemná podání žádosti vyřizují volení zástupci


11. Opravné prostředky:

      Odvolání:
      Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
      Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů 
      ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne 
      předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode 
      dne doručení rozkladu obci. 
      Lhůtu nelze prodloužit. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle
      zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. 
      Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí 
      obce o odmítnutí žádosti obci nařídí požadované informace poskytnout.

      Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:


      Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
      - který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém 
        poskytnutí informace obec mu ji neposkytla
      - kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla 
        poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o 
        odmítnutí žádosti
      - kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí 
        o odmítnutí
      - který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace. 
        Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, 
        sepíše o ní obec písemný záznam.

      Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:
      - doručení sdělení o již zveřejněné informaci
      - doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce
          (odložení žádosti)

      - oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
      - uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne 
        jejího doplnění),případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů. 
       O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

      Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, 
      kdy mu stížnost došla,  pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne 
      požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí
o odmítnutí žádosti.


 

12. Formuláře:
      Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadě.13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

      - postupy pro řešení životních situací - http://portal.gov.cz/portal/obcan/ 


14. Nejdůležitější předpisy:
      Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách
na OÚ 
Boršice u Blatnice, kde do nich může každý nahlédnout.

      Nařízení Obce Boršice u Blatnice  č. 1/2014 - Tržní řád  - úplné znění v PDF  

      Obecně závazná vyhláška Obce Boršice u Blatnice č. 1/2018, o místním poplatku ze psů - 
      úplné znění v PDF

      Obecně závazná vyhláška Obce Boršice u Blatnice č. 2/2018, o místním poplatku za 
      užívání veřejného prostranství -  úplné znění v PDF 

      Obecně závazná vyhláška Obce Boršice u Blatnice č. 3/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů  -
úplné znění v PDF 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:   
      - Sazebník úhrad za poskytování informací zde. 

16. Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.:

      č.j. 166/2013 - žádost ze dne 15.04.2013 
      - č.j. 283/2013 - žádost ze dne 10.07.2013
      - č.j. 429/2013 - žádost ze dne 04.11.2013
      - č.j. 128/2014 - žádost ze dne 25.03.2014   
      - č.j.   19/2015 - žádost ze dne 12.01.2015 
      - č.j. 219/2015 - žádost ze dne 28.04.2015
      - č.j. 54/2016 - žádost ze dne 04.02.2016
      - č.j. 130/2016 - žádost ze dne 16.02.2016
      - č.j. 519/2016 - žádost ze dne 10.10.2016      
      - č.j. 112/2017 - poskytnutí informací ze dne 27.02.2017
      - č.j. 161/2017  - poskytnutí informací ze dne 27.03.2017 
č.j. 300/2017 - poskytnutí informací ze dne 26.06.2017
č.j. 336/2017 - poskytnutí informací ze dne 04.07.2017 
      - č.j. 394/2017 - poskytnutí informací ze dne 10.08.2017
č.j. 400/2017 - poskytnutí informací ze dne 21.08.2017 

 

 

 

17. Vzory licenčních smluv: 
      Licenční smlouvy nejsou poskytovány.

 

18. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.:  


- Výroční zpráva za rok 2014 - úplné znění v PDF
- Výroční zpráva za rok 2015 - úplné znění v PDF  
- Výroční zpráva za rok 2016 - úplné znění v PDF  
- Výroční zpráva za rok 2017 -
úplné znění v PDF  

  

 

   

   

   
   

    

    

 


   
  
 

    
 
 
 
 


Tato kategorie je momentálně prázdnáOBEC Boršice u Blatnice
687 63 Boršice u Blatnice 157
Tel.: +420 572 582 712
Fax: +420 572 582 712

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
datová schránka: 2eebfdr

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa:
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00